June 1, 2022

Tailwindcss multitheme

Sử dụng nhiều theme cho tailwindcss một cách đơn giản

Tailwindcss 2.0 có thêm tính năng darkmode. Nhưng với mình, chỉ 2 theme (light/dark) là không đủ. Snippet này hướng dẫn config nhiều theme cho tailwindcss.

Định nghĩa nhiều theme khác nhau bằng CSS variable:

@tailwind base;
@tailwind components;
@tailwind utilities;
/* Định nghĩa 2 theme: */
.theme-first {
 /*25 23 36 nghĩa là rgb(25,23,36) */
 --color-base: 25 23 36;
 --color-surface: 31 29 46;
 --color-text: 38 35 58;
}

.theme-second {
 --color-base: 250 244 237;
 --color-surface: 255 250 243;
 --color-text: 242 233 222;
}

/* Sử dụng color theme trong class: */
.my-box {
 width: 100px;
 height: 100px;
 background: rgb(var(--color-base));
}

Để sử dụng theme, đơn giản ta chỉ cần gắn tên class của theme đó vào thẻ body. Ví dụ:

<body class="theme-first">
 <div class="my-box"></div>
</body>

Setup tailwindcss. Trong file tailwind.config.js:

// Cần hàm này để có thể sử dụng class opacity-[value]
function withOpacityValue(variable) {
 return ({ opacityValue }) => {
  if (opacityValue === undefined) {
   return `rgb(var(${variable}))`;
  }
  return `rgb(var(${variable}) / ${opacityValue})`;
 };
}

// Có bao nhiêu css varible trong theme thì ta định nghĩa bấy nhiêu đó:
let themeColors = {
 base: withOpacityValue("--color-base"),
 surface: withOpacityValue("--color-surface"),
 text: withOpacityValue("--color-text"),
 //...
};

module.exports = {
 content: [
  "./pages/**/*.{js,ts,jsx,tsx}",
  "./components/**/*.{js,ts,jsx,tsx}",
 ],
 theme: {
  extend: {
   colors: themeColors,
  },
 },
 plugins: [],
};

Sử dụng:

<button className="bg-base text-text p-3">Hello World</button>
theme-firsttheme-second