Let rebuild my blog. Part 2: Let's code

August 2, 2022

6 min read––– views

Dựa theo kế hoạch đã đề ra trong bài viết trước. Trong bài viết này, hãy cùng mình build blog step by step nhé :).

Vì code khá nhiều nên mình không thể giải thích hết được. Nên mình sẽ chỉ nói về những package và những đoạn code mà mình thấy là cần thiết. Các bạn có thể xem chi tiết tại đây: Th1nhNg0/th1nhng0.vercel.app

Build Global Layout

Chi tiết

Layout của web có 3 phần:

 • Header: chứ tên website, navigation, theme switcher

 • Main: nội dung của page

 • Footer: Info tác giả, copyright

Đa số mình tái sử dụng lại design của web cũ, tuy nhiên có điều chỉnh một vài chổ như:

 • Sử dụng background Circuit Board từ Hero Patterns

 • Sử dụng nhiều theme khác nhau thay vì dark mode và light mode ở web cũ. Cách mình setup khá đơn giản, đó là ứng dụng CSS Variables:

  /* Định nghĩa 2 theme: */
  .theme-first {
   /*25 23 36 nghĩa là rgb(25,23,36) */
   --color-base: 25 23 36;
   --color-surface: 31 29 46;
   --color-text: 38 35 58;
  }
  
  .theme-second {
   --color-base: 250 244 237;
   --color-surface: 255 250 243;
   --color-text: 242 233 222;
  }
  
  /* Sử dụng color theme trong class: */
  .my-box {
   width: 100px;
   height: 100px;
   background: rgb(var(--color-base));
  }
  

  Để sử dụng theme, đơn giản ta chỉ cần gắn tên class của theme đó vào thẻ body. Ví dụ:

  <body class="theme-first">
   <div class="my-box"></div>
  </body>
  

  Vì mình sử dụng tailwindcss nên cần setup thêm một bước nữa, trong file tailwind.config.js:

  // Cần hàm này để có thể sử dụng class opacity-[value]
  function withOpacityValue(variable) {
   return ({ opacityValue }) => {
    if (opacityValue === undefined) {
     return `rgb(var(${variable}))`;
    }
    return `rgb(var(${variable}) / ${opacityValue})`;
   };
  }
  
  // Có bao nhiêu css varible trong theme thì ta định nghĩa bấy nhiêu đó:
  let themeColors = {
   base: withOpacityValue("--color-base"),
   surface: withOpacityValue("--color-surface"),
   text: withOpacityValue("--color-text"),
   //...
  };
  
  module.exports = {
   content: [
    "./pages/**/*.{js,ts,jsx,tsx}",
    "./components/**/*.{js,ts,jsx,tsx}",
   ],
   theme: {
    extend: {
     colors: themeColors,
    },
   },
   plugins: [],
  };
  

  Sử dụng:

  <button className="bg-base text-text p-3">    Hello World</button>
  

  Cuối cùng, sử dụng thư viện next-themes. Giúp việc chuyển đổi theme dễ dàng hơn, chỉ qua vài dòng code:

  import { useTheme } from "next-themes";
  
  const ThemeChanger = () => {
   const { theme, setTheme } = useTheme();
  
   return (
    <div>
     The current theme is: {theme}
     <button onClick={() => setTheme("theme-first")}>First Theme</button>
     <button onClick={() => setTheme("theme-second")}>Second Theme</button>
    </div>
   );
  };
  

Kết quả:

Rosé Pine

Khá cool đúng không :3

Chi tiết các page các bạn có thể xem bằng cách dạo quanh blog này.

Setup Contentlayer

Contentlayer package giúp mình parse file mdx sang next.js một cách đơn giản. Các bạn có thể xem document để biết thêm chi tiết.

Mình để tất cả data của website vào một folder data, có cấu trúc như sau:

data:
 - post:
  - 2022:
   - post_a.mdx
   - post_b.mdx
  - 2021
  - 2020
 - snippet:
  - snippet_a.mdx
  - snippet_b.mdx
 - pages:
  - about.mdx
  - uses.mdx

Trong đó:

 • Folder post chứa các bài viết, có thể nested folder.
 • Folder snippet chứa các snippet code. Các đoạn code ngắn hữu ích.
 • Folder pages chứa các page.

Contentlayer sẽ tự động parse file mdx vào next.js. Sau đó ta có thể sử dụng một cách đơn giản, ví dụ file blog.tsx:

import { allPosts, Post } from "contentlayer/generated";
import { pick } from "contentlayer/utils";
import ListLayout from "src/layouts/ListLayout";

export default function BlogPage({ posts }: { posts: Post[] }) {
 return <ListLayout posts={posts} name="Blog" />;
}

export async function getStaticProps() {
 // dùng hàm pick để loại bỏ các field không mong muốn, cải thiện thời gian load
 const posts = allPosts
  .filter((post) => post.draft !== true)
  .map((blog) => pick(blog, ["slug", "title", "summary", "date", "tags"]))
  .sort((a, b) => moment(b.date).diff(moment(a.date)));

 return { props: { posts } };
}

Contentlayer cũng hỗ trợ 1 hook để chuyển từ mdx sang html là useMDXComponent. Ta cũng có thể custom các tag nữa. VD file /blog/[slug].tsx:

import { allPosts, Post } from "contentlayer/generated";
import { useMDXComponent } from "next-contentlayer/hooks";
import PostLayout from "src/layouts/PostLayout";
import components from "../../components/MDXComponents";

export default function BlogDetailPage({ post }: { post: Post }) {
 const Component = useMDXComponent(post.body.code);
 return (
  <PostLayout post={post}>
   <Component
    components={{
     ...components,
    }}
   />
  </PostLayout>
 );
}

export async function getStaticPaths() {
 return {
  paths: allPosts.map((p) => ({ params: { slug: p.slug } })),
  fallback: false,
 };
}

export async function getStaticProps({ params }: { params: { slug: string } }) {
 const post = allPosts.find((post) => post.slug === params.slug);
 return { props: { post } };
}

File components/MDXComponents.tsx:

import Link from "next/link";

const CustomLink = (props: any) => {
 const href = props.href;
 const isInternalLink = href && (href.startsWith("/") || href.startsWith("#"));

 if (isInternalLink) {
  return (
   <Link href={href}>
    <a {...props}>{props.children}</a>
   </Link>
  );
 }

 return <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" {...props} />;
};

const MDXComponents = {
 a: CustomLink,
};

export default MDXComponents;

Setup prisma, và planetscale để đếm số lượng view

Sau khi setup prisma vào project theo hướng dẫn ở đây. Và lấy DATABASE_URL dùng để connect tới database từ planetscale .Ta edit file prisma/schema.prisma lại như sau:

generator client {
 provider    = "prisma-client-js"
 previewFeatures = ["referentialIntegrity"]
}

datasource db {
 provider       = "mysql"
 url         = env("DATABASE_URL")
 referentialIntegrity = "prisma"
}

model views {
 slug String @id @db.VarChar(128)
 count BigInt @default(1)
}

Tạo api để lấy và update số lượng view. Ví dụ file api/views/[slug].ts:

import type { NextApiRequest, NextApiResponse } from "next";
import prisma from "../../../lib/prisma";

export default async function handler(
 req: NextApiRequest,
 res: NextApiResponse
) {
 try {
  const slug = req.query.slug.toString();

  if (req.method === "POST") {
   const newOrUpdatedViews = await prisma.views.upsert({
    where: { slug },
    create: {
     slug,
    },
    update: {
     count: {
      increment: 1,
     },
    },
   });

   return res.status(200).json({
    total: newOrUpdatedViews.count.toString(),
   });
  }

  if (req.method === "GET") {
   const views = await prisma.views.findUnique({
    where: {
     slug,
    },
   });

   return res.status(200).json({ total: views?.count.toString() });
  }
 } catch (e: any) {
  return res.status(500).json({ message: e.message });
 }
}

Sau đó gọi API từ client bằng axios hoặc fetch. Để tiết kiệm thời gian, mình viết một component sử dụng swr, ViewCounter.tsx:

import { useEffect } from "react";
import fetcher from "src/lib/fetcher";
import { Views } from "src/lib/types";
import useSWR from "swr";

export default function ViewCounter({
 slug,
 update = false,
}: {
 slug: string;
 update?: boolean;
}) {
 const { data } = useSWR<Views>(`/api/views/${slug}`, fetcher);
 const views = new Number(data?.total);

 useEffect(() => {
  // nếu update = true thì update lại số lượng view
  if (update)
   fetch(`/api/views/${slug}`, {
    method: "POST",
   });
 }, [slug, update]);

 return <span>{`${views > 0 ? views.toLocaleString() : "–––"} views`}</span>;
}

Kết luận

Như vậy, ta đã tạo được 1 trang blog cơ bản. Tuy có sử dụng hơi nhiều package, nhưng nhờ chúng mà việc code trở nên trơn tru và dễ dàng hơn rất nhiều.

Hy vọng là bài viết này đã 1 phần nào đó giúp bạn có thể tạo ra 1 trang blog tương tự như mình :d.